ΓΙΑ ΠΟΙΝΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ

Διαδικασία σε ποινικές υποθέσεις

(άρθρο 7 ν.3226/2004  όπως ισχύει σήμερα)

Ο αιτών υποβάλλει την αίτηση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά επί ποινή απαραδέκτου: 

α) εντός σαράντα οκτώ (48) ωρών από την ενημέρωσή του για το δικαίωμα παροχής νομικής βοήθειας στις περιπτώσεις διενέργειας προκαταρκτικής εξέτασης, προανάκρισης ή ανάκρισης, 

β) στις περιπτώσεις ορισμού δικασίμου σε οιοδήποτε βαθμό δικαιοδοσίας έναν (1) μήνα πριν από την εκδίκαση της υπόθεσης ή επτά (7) εργάσιμες ημέρες στις περιπτώσεις σύντμησης προθεσμίας, 

γ) εντός του αναγκαίου χρόνου για την εμπρόθεσμη άσκηση του ενδίκου βοηθήματος ή ενδίκου μέσου. 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

(ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΝΟΜΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ)

  1. Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας (ή διαβατηρίου)
  2. Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος των τριών (3) τελευταίων ετών

ΠΡΟΣΟΧΗ: το ετήσιο εισόδημα (τεκμαρτό ή πραγματικό εισόδημα) δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 7.124,48€ 

  1. Αντίγραφο φορολογικής δήλωσης (Ε1) του τρέχοντος έτους ή βεβαίωση του Εφόρου ότι δεν υφίσταται υποχρέωση υποβολής δήλωσης
  2. Αντίγραφο δήλωσης περιουσιακών στοιχείων (Ε9) του τρέχοντος έτους, διαφορετικά υπεύθυνη δήλωση θεωρημένη από Κ.Ε.Π., στην οποία να αναφέρεται ότι ο αιτών δεν έχει ακίνητη περιουσία  στο όνομα του. 
  3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
  4. Αντίγραφο της κάρτας ΟΑΕΔ (σε περίπτωση που υπάρχει) ή βεβαίωση υπηρεσιών κοινωνικής πρόνοιας
  5. Λογαριασμός ΔΕΚΟ (ΔΕΗ, ΟΤΕ κλπ), ως αποδεικτικό της διεύθυνσης κατοικίας του αιτούντος – διαφορετική υπεύθυνη δήλωση ότι ο αιτών φιλοξενείται και για αυτό δεν εκδίδεται λογαριασμός στο όνομα του
  6. Αντίγραφο κλήσης ή κλητηρίου θεσπίσματος.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

  • Το αργότερο ένα (1) μήνα πριν από την εκδίκαση της υπόθεσης

 

αίτηση ποινικών υποθέσεων