ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ

Διαδικασία σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις

(άρθρο 2 ν.3226/2004  όπως ισχύει σήμερα)

 

Η νομική βοήθεια παρέχεται ύστερα από αίτηση του δικαιούχου. Η αίτηση αναφέρει συνοπτικά το αντικείμενο της δίκης ή της πράξης και τα στοιχεία που βεβαιώνουν τη συνδρομή των προϋποθέσεων για την παροχή της βοήθειας. Στην αίτηση επισυνάπτονται τα αναγκαία δικαιολογητικά αποδεικτικά της οικονομικής καταστάσεως (ιδίως αντίγραφο φορολογικής δήλωσης ή βεβαίωση του εφόρου ότι δεν υποχρεούται σε υποβολή δήλωσης, αντίγραφο δήλωσης περιουσιακής καταστάσεως, εκκαθαριστικού σημειώματος, Α.Φ.Μ., βεβαιώσεις υπηρεσιών κοινωνικής πρόνοιας, ένορκες βεβαιώσεις) και αποδεικτικά της κατοικίας ή διαμονής, εάν πρόκειται για πολίτη τρίτου κράτους. Η αίτηση και τα δικαιολογητικά υποβάλλονται δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη δίκη ή την πράξη για την οποία ζητείται η παροχή νομικής βοήθειας. Η προθεσμία μπορεί να συντμηθεί σε περίπτωση μεταγενέστερης κλήτευσης. Η διαδικασία διεξάγεται ατελώς και δεν είναι υποχρεωτική η παράσταση με δικηγόρο. 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

(ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΝΟΜΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ)

  1. Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας (ή διαβατηρίου)
  2. Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος του τρέχοντος έτους 

ΠΡΟΣΟΧΗ: το ετήσιο εισόδημα (τεκμαρτό ή πραγματικό εισόδημα) δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 7.124,48€ 

  1. Αντίγραφο φορολογικής δήλωσης (Ε1) του τρέχοντος έτους ή βεβαίωση του Εφόρου ότι δεν υφίσταται υποχρέωση υποβολής δήλωσης
  2. Αντίγραφο δήλωσης περιουσιακών στοιχείων (Ε9) του τρέχοντος έτους, διαφορετικά υπεύθυνη δήλωση θεωρημένη από Κ.Ε.Π., στην οποία να αναφέρεται ότι ο αιτών δεν έχει ακίνητη περιουσία  στο όνομα του. 
  3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
  4. Αντίγραφο της κάρτας ΟΑΕΔ (σε περίπτωση που υπάρχει) ή βεβαίωση υπηρεσιών κοινωνικής πρόνοιας
  5. Λογαριασμός ΔΕΚΟ (ΔΕΗ, ΟΤΕ κλπ), ως αποδεικτικό της διεύθυνσης κατοικίας του αιτούντος – διαφορετική υπεύθυνη δήλωση ότι ο αιτών φιλοξενείται και για αυτό δεν εκδίδεται λογαριασμός στο όνομα του.
  6. Σε περίπτωση που έχει επιδοθεί αίτηση ή αγωγή, αντίγραφο αυτής. 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

  • Το αργότερο δεκαπέντε (15) ημέρες πριν από τη συζήτηση της υπόθεσης

 

Αρχείο pdf αίτηση για πολιτικές δίκες με δικαιολογητικά