Γραμματεία Πρωτοδικείου

Τμήμα Τηλέφωνο
Διεύθυνση
Γραμματείας
25410-25319
Ποινικό Τμήμα 25410-26101
Πολιτικό Τμήμα 25410-26104
Γραφείο
Πιστοποιητικών
25410-25312
Γραφείο
Ανάκρισης
25410-22700