ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

 

 • ΕΝΙΑΙΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ

Η σχετική αίτηση μπορεί να υποβληθέι πλέον μόνο ηλεκτρονικά στην παρακάτω διεύθυνση: https://app.moj.gov.gr/pnet/plogin    (βλ.σχετικές οδηγίες)

Σας ενημερώνουμε ότι, κατ’ εφαρμογή της με αρ. πρωτ. 13535/29.03.2021 Εγκυκλίου του Υπουργείου Δικαιοσύνης ( ΑΔΑ : Ω1Α2Ω-41Τ ), έχει τεθεί ήδη άμεσα σε ισχύ η νέα διαδικασία έκδοσης του ΕΝΙΑΙΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ , που αφορά τόσο τα φυσικά όσο και τα νομικά πρόσωπα.

Ακολουθεί το Παράρτημα ΙΙΙ της εν λόγω Εγκυκλίου στο οποίο παρατίθεται η συνολική λίστα των πιστοποιητικών που καταργούνται, παύουν να εκδίδονται και αντικαθίστανται από το Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας.

 1. Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης αίτησης για διορισμό ή αντικατάσταση εκκαθαριστή
 2. Πιστοποιητικό περί μη λύσεως ή λύσεως και μη πτωχεύσεως ή πτωχεύσεως του συνεταιρισμού
 3. Πιστοποιητικό περί μη θέσεως εταιρίας σε εκκαθάριση
 4. Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης αίτησης περί ενάρξεως των διαδικασιών που προβλέπουν οι περιπτώσεις των καταργημένων ήδη άρθρων 44 & 45 Ν. 1892/1990 (Επικύρωση Συμφωνίας Πιστωτών και εταιρίας και Διορισμός Επιτρόπου) και των άρθρων 46 & 46α, 46β, και 46γ (θέση σε ειδική εκκαθάριση) του ίδιου ως άνω Ν. 1892/1990
 5. Βεβαίωση περί κατάργησης της διάταξης του άρθρου 46 ν. 1892/1990 (περί ειδικής εκκαθάρισης)
 6. Πιστοποιητικό περί μη πτώχευσης
 7. Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης αίτησης πτώχευσης – πτωχευτικού συμβιβασμού -δήλωση παύσης πληρωμών
 8. Πιστοποιητικό ότι δεν τελεί υπό πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση
 9. Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης αίτησης για συνδιαλλαγή – εξυγίανση κατ’ άρθρο 99 ν. 3588/2007
 10. Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης σχεδίου αναδιοργάνωσης (αφορά και έκδοση απόφασης)
 11. Πιστοποιητικό περί μη εκκαθάρισης
 12. Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης αίτησης θέσης σε εκκαθάριση
 13. Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης αίτησης για θέση σε ειδική εκκαθάριση (αφορά και έκδοση απόφασης)
 14. Πιστοποιητικό περί μη διορισμού ή αντικατάστασης εκκαθαριστή ή συνεκκαθαριστή
 15. Πιστοποιητικό περί μη θέσης σε αναγκαστική διαχείριση
 16. Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης αίτησης για αναγκαστική διαχείριση 17.Πιστοποιητικό περί μη έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης
 17. Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης αίτησης περί λύσεως εταιρίας (μόνο ΑΕ)
 18. Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης αίτησης λύσης ΟΕ/ΕΕ
 19. Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης αίτησης λύσης σωματείων – συλλόγων
 20. Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης αίτησης λύσης αστικών εταιριών
 21. Πιστοποιητικό περί μη υπαγωγής σε έκτακτη διαδικασία ρύθμισης υποχρεώσεων εμπόρων
 22. Πιστοποιητικό περί μη υπαγωγής στην ειδική διαχείριση (ν. 4307/2014)
 23. Πιστοποιητικό περί λύσης ή εκκαθάρισης αγροτικού ή δασικού συνεταιρισμού
 24. Πιστοποιητικό περί μη λύσης εταιρίας

*** Παύουν να εκδίδονται και αντικαθίστανται από το Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας

 

ΛΟΙΠΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ (κατόπιν σχετικής αιτήσεως στο γραφείο πιστοποιητικών)

  1. Μη λύσης Γάμου (αίτηση)
  2. Μη προσβολής κύρους αρχαιρεσιών σωματείου (αίτηση)
  3. Μη λύσης σωματείου (αίτηση)
  4. Μη δημοσίευσης διαθήκης (1) (αίτηση)
  5. Μη αμφισβήτησης κληρονομικού δικαιώματος (αίτηση)
  6. Μη αποποίησης κληρονoμιάς (2) (αίτηση)
  7. Μη προσβολής διαθήκης (αίτηση)
  8. Μη θέσης υπό δικαστική συμπαράσταση (αίτηση)
  9. Μη μεταρρύθμισης απόφασης (αίτηση)
  10. Μη άσκησης ενδίκων μέσων (αίτηση)
  11. Μη άσκησης ανακοπής (αίτηση)

Σημείωση (1): Για Θανάτους πριν την 28/2/2013Πρωτοδικείο και Ειρηνοδικείο τόπου κατοικίας. Για θανάτους μετά την 1/3/2013Ειρηνοδικείο τόπου κατοικίας (του θανόντος).

Σημείωση (2) Για Θανάτου πριν την  28/2/2013 στο Πρωτοδικείο. Από την 1/3/2013 απευθύνεστε στο Ειρηνοδικείο.

 

Εδώ θα βρείτε οδηγίες για την έκδοση του e-μεγαροσήμου.